Visie

Natuur is overal om ons heen. Natuur laat zich niet opsluiten in natuurgebieden. Dat Nederland te klein zou zijn voor echte natuur is een NIMBY-argument (not in my backyard). Als we in Nederland niet met onze natuur kunnen omgaan, dan kunnen we moeilijk verwachten dat het elders wel kan. De uitdaging is om als mensen in harmonie samen te leven met de medebewoners van onze planeet, de dieren en de planten. Afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en natuur is mogelijk, mits daarin het natuurbelang sterk wordt meegewogen.

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben een onomkeerbaar effect op de natuurlijke omgeving. Tien jonge boompjes zijn geen vervanging voor één honderdjarige boom. De vervanging van vleermuisverblijfplaatsen is, ondanks dat de vraag zeer veel voorkomt, nog steeds een probleem - vleermuizen laten zich niet sturen. Unieke natuurlijke waarden zullen daarom een belangrijke rol moeten spelen in de planvorming. Elke ecoloog die zulke waarden aantreft heeft de verantwoordelijkheid om betrokken partijen bewust te maken van de aanwezigheid van die natuurwaarden. Maar ook de initiatiefnemer of plannenmaker zal zich ervan op de hoogte moeten stellen welke natuurwaarden aanwezig zijn of welke betekenis het heeft voor toekomstige natuurlijke ontwikkelingen.

Missie

Ecologie een volwaardige plaats geven door het inbrengen van ecologische deskundigheid.
Adviseren ten behoeve van inrichting en beheer met het oog op het in stand houden en ontwikkelen van biodiversiteit en natuurlijke processen. Educatie met het oog op bewustwording, draagvlak en het vergroten van keuzemogelijkheden om stappen in de goede richting te zetten.

 

Eigenaar

De eigenaar is Peter Vos (1979). Hij heeft biologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen in 2002 heeft hij o.a. gewerkt bij de Regioraad Noord Groningen, Gemeente Ten Boer, Altenburg & Wymenga, Eelerwoude, Oord Faunatechniek en Koeman & Bijkerk. Vanaf 2007 werkt Peter als zelfstandige.

Peter is opgegroeid in Delfzijl en was altijd veel buiten. Tijdens zijn schooltijd begon hij met vogels kijken. Hij registreerde zijn waarnemingen en voerde er statistiek op uit. Zijn keuze voor biologie is mede hierop gebaseerd. Binnen de biologie specialiseerde hij zich naar plantenecologie en landschapsecologie. De processen die op de schaal van landschap en vegetatie bestudeerd worden, zijn bepalend voor de planten, dieren en andere organismen die daar voorkomen. Ook planologische keuzes kunnen grote invloed hebben op de ecologie. Tijdens zijn studie deed hij daarom vakken als ruimtelijk recht en milieuplanologie.

Na zijn studie heeft Peter verdere ervaring opgedaan met vegetaties, planten en vogels, maar ook met andere diergroepen. Tijdens zijn werk werd hij vooral ingezet op het gebied van vegetatie, maar ook met soortgroepen als libellen, vlinders, muizen en bodemfauna deed hij werkervaring op. In zijn vrije tijd deed hij ervaring op in de vorm van gebiedsbezoeken, cursussen, vrijwilligersactiviteiten en gerichte excursies.

Bureau

Vos Ecologisch Onderzoek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen. Het bureau werkt volgens de algemene voorwaarden zoals die opgesteld zijn in de RVOI 2001. Een privacyverklaring wordt binnenkort toegevoegd op de contactpagina. Vos ecologisch onderzoek beweegt zich ook op het gebied van de landschapsarchitectuur. Dit is vanuit de expertise als ecoloog en uitdrukkelijk niet als landschapsarchitect (beschermde titel). Het bureau is gevestigd in Altena. Dit is een buurtschap nabij Peize, in de kop van Drenthe.

De vraag wordt wel eens gesteld of Vos ecologisch onderzoek een erkend bureau is. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is een ecologisch deskundige iemand met kennis en ervaring op het gebied van soortspecifieke ecologie. Wat betreft de deskundigheidseisen wordt voldaan aan de eisen van opleiding en ervaring bij diverse organisaties op het gebied van soortenbescherming. Vos ecologisch onderzoek is aangesloten bij het Natuurnet; daar zijn ook andere bureaus te vinden.

De betaling gaat op basis van de geleverde inspanning, waarvan de verslaglegging in een helder en beknopt geschreven rapport, brief of memo kan plaatsvinden. In sommige gevallen vraag ik u om mij niet te benaderen, bijvoorbeeld als u verwacht dat ik naar een bepaalde uitkomst toeschrijf, als u het onderzoeksgebied van te voren verwoest of relevante sporen uitwist. Ook als u denkt dat een vleermuisonderzoek een kwestie is van een "dakpannetje lichten", vraag ik u verder te zoeken, want anders wordt u beslist teleurgesteld. De meeste narigheid wordt voorkomen door tijdig onderzoek te doen en een telefoontje in een vroeg stadium kost niets.


Privacyverklaring

 

Vos ecologisch onderzoek, gevestigd aan Altenaweg 22, 9321 XE te Altena, tel. 050-7503817, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Vos ecologisch onderzoek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voorletters, voor- en achternaam, aanspreekvorm, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer. Vos ecologisch onderzoek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- om diensten bij u af te leveren

- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- het afhandelen van uw betaling

- verzenden van een eventuele nieuwsbrief, nieuwjaarsgroet, etc.

- Vos ecologisch onderzoek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Vos ecologisch onderzoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 kalenderjaren die nodig zijn in verband met de belastingwetgeving. Vos ecologisch onderzoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vos ecologisch onderzoek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info apenstaartje vos-eo.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vos ecologisch onderzoek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Vos ecologisch onderzoek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vos ecologisch onderzoek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Vos ecologisch onderzoek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Apr 5, 2019, 11:27 AM
De grote bosmuis breidt zich…
Feb 3, 2016, 3:08 PM
Aug 6, 2015, 3:03 PM
Mar 27, 2020, 1:33 PM
Mar 20, 2018, 12:50 PM
De casus Oostvaardersplassen…
Sep 13, 2016, 3:13 PM
Apr 4, 2019, 2:58 PM
In 2016 heb ik enkele…
Jan 4, 2016, 3:06 PM
Dec 19, 2014, 3:01 PM