In 2014 heb ik zo’n 30 toetsen uitgevoerd in het kader van de natuurwetgeving. Enkele van deze toetsen waren complex, omdat er niet alleen getoetst moest worden aan de Flora- en faunawet, maar ook aan de Natuurbeschermingswet. Uit andere toetsen dat er aanvullend onderzoek nodig was. Er was bijvoorbeeld aanvullend onderzoek nodig naar vleermuizen. Vleermuisonderzoek heb ik deels zelf uitgevoerd en deels uitbesteed.

Wat ik mooi vind, is als projecten raakvlak hebben met projecten die ik eerder heb uitgevoerd. Zo kon ik dit jaar ecologisch onderzoek doen in het kader van de uitvoering van de Centrale As (Noord-Oost-Fryslân). Tien jaar geleden liep ik in dat gebied te inventariseren als werknemer van Altenburg & Wymenga. Een project in Bolsward grensde direct aan het project waarvoor ik in 2011 onderzoek had gedaan. De Eemshaven is een gebied waar elke ecoloog in het noorden wel iets heeft gedaan. In 2007 heb ik sedimentmonsters uitgezocht in het kader van de vaargeulverdieping van de Eems. Nu was ik er voor een natuurtoets.

Bijzonder vind ik dat ik drie “uilen-projecten” kon doen. Ik kreeg de vraag om vast te stellen of er een jaarrond beschermde nestplaats van de ransuil verloren zou gaan. In het plangebied zelf gingen geen nestbomen verloren, maar in de omgeving waren wel enkele mogelijke nestplekken aanwezig, die vervolgens zijn beoordeeld in het licht van de ontwikkelingen. In een ander gebied speelde het mogelijke verlies van leefgebied en jaarrond beschermde nesten van de steenuil. Hiernaar is veldonderzoek verricht met het oog op het vaststellen van territoriale individuen en overige waarnemingen. Tenslotte ging er in één project een vaste roestplek van de kerkuil verloren. In samenwerking met de plaatselijke kerkuilwerkgroep konden twee alternatieve locaties geschikt gemaakt worden.

Dit jaar mocht ik voor het vierde jaar op rij broedvogels tellen in de Marnewaard. Verder heb ik vegetatieopnamen gemaakt in het Dwingelderveld, vegetatieopnamen van halfnatuurlijke graslanden geïnterpreteerd en een bomeninventarisatie gedaan in het kader van een omgevingsvergunning. Voor enkele gebieden heb ik een ecologisch ontwerp gemaakt, gericht op het ontwikkelen van een zo hoog mogelijke natuurwaarde. Ongeveer de helft van de projecten is uitgevoerd in opdracht van Antea Group, waarmee ik nu anderhalf jaar samenwerk.