Vleermuisonderzoek


Gebouwenonderzoek

De afgelopen tien jaar zijn in Noord-Nederland tientallen vleermuisonderzoeken uitgevoerd. De meeste onderzoeken concentreren zich op de functies die gebouwen voor vleermuizen hebben. De omgeving van de gebouwen speelde wel een rol in het onderzoek, maar het gebouw in kwestie stond centraal. In 2019 werden o.a. enkele woonblokken in Groningen en Drenthe en een kerk in Fryslân onderzocht.

In 2018 werd in de provincie Groningen een gebouwenonderzoek uitgevoerd met een andere invalshoek: "onderzoek in een gebied welke gebouwen een functie hebben voor vleermuizen". Dit onderzoek vond op grote schaal plaats en werd uitgevoerd samen met diverse andere bureaus en vleermuisdeskundigen. Het betekent dat er met de verzamelde gegevens een analyse kan plaatsvinden van hoe de populaties van gebouwbewonende vleermuizen in dit gebied functioneren. Dit draagt bij aan de bescherming van vleermuizen.

Meervleermuis (Bron: Biopix)


Onderzoek foerageergebieden en vliegroutes

In 2018 heeft onderzoek plaatsgevonden naar het gebruik door de Meervleermuis van enkele vijvers op het Zerniketerrein in Groningen. Deze soort is zeldzaam in de provincie Groningen. Er was relatief veel informatie beschikbaar, omdat de Vleermuiswerkgroep Groningen recent inventarisaties had uitgevoerd in de provincie naar aanleiding van het verdwijnen van een verblijfplaats in Appingedam rond 2014. In het provinciebrede onderzoek naar gebouwbewonende vleermuizen werd in 2018 opnieuw een verblijfplaats in Appingedam vastgesteld. Door bureau EcoReest is in 2020 een kraamkolonie van ca 20 meervleermuizen vastgesteld in Altena (Noord-Drenthe). Wanneer het compleet donker is, blijken ze anno 2021 recht naar het noorden te vliegen en komen dan linea recta uit op het Leekstermeer.

In 2018 vond in Drenthe eveneens een onderzoek plaats naar een foerageergebied van vleermuizen met als vraag of het mogelijk een essentieel foerageergebied betrof onder ongunstige weersomstandigheden. Met een relatief eenvoudige opzet kon het gebruik van het gebied worden gekwantificeerd en een afweging plaatsvinden of er sprake was een essentiële functie.

In 2019 is in Groningen een bosje onderzocht op zijn verschillende functies voor vleermuizen. Naast de foerageerfunctie was er zeer waarschijnlijk ook een verblijfplaats van de Gewone grootoorvleermuis aanwezig. Deze soort werd eveneens in enkele andere projecten waargenomen. Bij een gebouwenonderzoek in Fryslân bleek de parkachtige tuin een belangrijk foerageergebied voor de Laatvlieger en Watervleermuis. De Watervleermuis had er een kleine kolonie in een holle boom.

Tenslotte zijn in het kader van de ecologische begeleiding van wegwerkzaamheden enkele vliegroutes gemonitord (tijdelijke hop-overs).