Voor diverse gebieden zijn inrichtings- en beheerplannen gemaakt. Dat kan variëren van een schets voor een particulier tot een inrichtings- en beheerplan voor een natuurgebied van 3500 ha. De grotere plannen zijn opgesteld in samenwerking met o.a. Ecoplan Natuurontwikkeling.In de plannen wordt uitgegaan van de natuurlijke potenties van het gebied op basis van bodem en waterhuishouding. Ingrepen in de bodem, bijvoorbeeld de aanleg van een poel zijn reliëf volgend. Storende structuren, zoals greppels (oorzaak verdroging) worden gedempt. Door middel van stuwen kan plaatselijke de waterstand meer worden opgezet. Hierdoor ontstaat een gunstige uitgangssituatie voor tal van planten en dieren. In het beheer wordt ernaar gestreefd de natuurlijke processen zoveel mogelijk de ruimte te geven. Het beheer is volgend en ondersteunend.

Nieuw gegraven poel in de Maashorst

Voorbeelden zijn een begrazingsplan voor het Kromslootpark in Almere, een inrichtingsplan voor het gebied de Noordse slang in Amsterdam-Noord, diverse plannen voor de Maashorst-Herperduin, een parkje in Hoogkerk (Groningen) en een boerenwandelommetje met natuurvriendelijke oevers op Texel.