Vogels en windmolens

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen. Daarbij gaat het bijna altijd om kanjers van meer dan 50 meter hoog. Maar wat zijn de effecten van kleine windmolens tot ca 20 m hoog? Aangenomen kan worden dat de effecten kleiner zijn dan voor grote windturbines, maar groter dan de effecten van kleine windmolentjes in natuurgebieden:

Om een gedegen inschatting te maken, is literatuuronderzoek gedaan. Voor een inschatting welke vogelsoorten waarschijnlijk tot de slachtoffers behoren, is op basis van literatuur- en internetbronnen en expert judgement een inschatting gemaakt van de voorbij trekkende vogelpopulatie op de hoogte van de wieken. (Daarnaast heeft veldonderzoek plaatsgevonden naar de lokale vleermuispopulatie).