Een groene inrichting van de buitenruimte is goed voor de gezondheid.

De uitdaging is om deze zo in te richten, dat zowel mens als natuur daarvan profiteren. Samen met Ecoplan (http://www.ecoplan.nl/inhoud/natuurspeelbos/natuurspeelbos.htm) hebben we een natuurspeelbos ontworpen bij Oss. Bij het ontwerp nemen we de opbouw van het terrein als uitgangspunt. De speelvoorzieningen die we er aanbrengen, zijn ondergeschikt aan de beleving van het terrein en aanvullend om het spelen in de natuur te stimuleren. Met het veranderen van de politieke verhoudingen is ook het plan aangepast en wordt momenteel door een ander bedrijf uitgevoerd. Het oorspronkelijke ontwerp is nog wel te herkennen, maar een groot speeltoestel is nu de trekker om kinderen naar het gebied te trekken. De verwachting is dat dit speelbos in 2017 wordt geopend.

Uit onderzoek van Alterra (De Vries et al. 2013) blijkt dat een vergroot en groen heringericht schoolplein door veel kinderen als een vooruitgang wordt ervaren. Op korte termijn kan vergroening al tot een verbetering van het sociale klimaat op het plein leiden (minder ruzies, minder pesten) en op langere termijn ook het welzijn van het kind meer in het algemeen versterken. Belangrijk aandachtspunt is dat de populaire speelmogelijkheden van het oude plein niet (zomaar) kunnen vervallen en dat er realistische verwachtingen worden geschapen (met het oog op bijvoorbeeld budgetten). Bij voorkeur worden kinderen betrokken bij het ontwerp. Het vergroenen van schoolpleinen draagt bij aan de variatie in het aanbod van spelaanleidingen.

Met het vergroenen van scholen en schoolpleinen dragen scholen ook bij aan duurzaam gebruik van de ruimte. Een afname aan verharding betekent dat regenwater beter in de bodem infiltreert en daardoor de riolen minder worden belast. Groene daken dragen bij aan leefgebied voor planten, insecten en andere dieren en dat water langer wordt vastgehouden, waardoor ook de piekbelasting van riolen wordt verminderd. In de zomer hebben groendaken een koelend effect. In en aan schoolgebouwen kunnen de verblijfsmogelijkheden voor vogels en vleermuizen worden vergroot. Wanneer regenwater kan worden opgevangen in wadi’s of poelen, kan ook leefgebied voor amfibieën en vissen worden ontwikkeld. Door een uitgekiend ontwerp van grasveld, struiken en bomen kan de biodiversiteit van scholen en schoolpleinen sterk toenemen.