Vos Ecologisch Onderzoek brengt flora en fauna in kaart voor ruimtelijke inrichting en beheer

 

Visie

Natuur is overal om ons heen. Natuur laat zich niet opsluiten in natuurgebieden. Dat Nederland te klein zou zijn voor echte natuur is een NIMBY-argument (not in my backyard). Als we in Nederland niet met onze natuur kunnen omgaan, dan kunnen we moeilijk verwachten dat het elders wel kan. De uitdaging is om als mensen in harmonie samen te leven met de medebewoners van onze planeet, de dieren en de planten. Afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen en natuur is mogelijk, mits daarin het natuurbelang sterk wordt meegewogen.

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben een onomkeerbaar effect op de natuurlijke omgeving. Tien jonge boompjes zijn geen vervanging voor één honderdjarige boom. De vervanging van vleermuisverblijfplaatsen is, ondanks dat de vraag zeer veel voorkomt, nog steeds een probleem - vleermuizen laten zich niet sturen. Unieke natuurlijke waarden zullen daarom een belangrijke rol moeten spelen in de planvorming. Elke ecoloog die zulke waarden aantreft heeft de verantwoordelijkheid om betrokken partijen bewust te maken van de aanwezigheid van die natuurwaarden. Maar ook de initiatiefnemer of plannenmaker zal zich ervan op de hoogte moeten stellen welke natuurwaarden aanwezig zijn of welke betekenis het heeft voor toekomstige natuurlijke ontwikkelingen.

 

Missie

Ecologie een volwaardige plaats geven in de besluitvorming door het inbrengen van ecologische deskundigheid.
Adviseren ten behoeve van inrichting en beheer met het oog op het in stand houden en ontwikkelen van biodiversiteit en natuurlijke processen.


Ecoloog in zomerkwartier

Eigenaar

De eigenaar is Peter Vos (1979). Hij heeft biologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen in 2002 heeft hij o.a. gewerkt bij de Regioraad Noord Groningen, Gemeente Ten Boer, Altenburg & Wymenga,  Eelerwoude, Oord Faunatechniek en Koeman & Bijkerk. Vanaf 2007 werkt Peter als zelfstandige.

Peter is opgegroeid in Delfzijl (maar woont nu in Noord-Drenthe) en was altijd veel buiten. Tijdens zijn schooltijd begon hij met vogels kijken. Hij registreerde zijn waarnemingen en voerde er statistiek op uit. Zijn keuze voor biologie is mede hierop gebaseerd. Binnen de biologie specialiseerde hij zich naar plantenecologie en landschapsecologie. De processen die op de schaal van landschap en vegetatie bestudeerd worden, zijn bepalend voor de planten, dieren en andere organismen die daar voorkomen. Ook planologische keuzes kunnen grote invloed hebben op de ecologie. Tijdens zijn studie deed hij daarom vakken als ruimtelijk recht en milieuplanologie.

Na zijn studie heeft Peter verdere ervaring opgedaan met vegetaties, planten en vogels, maar ook met andere diergroepen. Tijdens zijn werk werd hij vooral ingezet op het gebied van vegetatie, maar ook met soortgroepen als libellen, vlinders, muizen en bodemfauna deed hij werkervaring op. In zijn vrije tijd deed hij ervaring op in de vorm van gebiedsbezoeken, cursussen, vrijwilligersactiviteiten en gerichte excursies.

 

Bureau

Vos Ecologisch Onderzoek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen. Het bureau werkt volgens de algemene voorwaarden zoals die opgesteld zijn in de RVOI 2001. Een privacyverklaring wordt binnenkort toegevoegd op de contactpagina. Vos ecologisch onderzoek beweegt zich ook op het gebied van de landschapsarchitectuur. Dit is vanuit de expertise als ecoloog en uitdrukkelijk niet als landschapsarchitect (beschermde titel). Het bureau is gevestigd in Altena. Dit is een buurtschap nabij Peize, in de kop van Drenthe.

De vraag wordt wel eens gesteld of Vos ecologisch onderzoek een erkend bureau is. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is een ecologisch deskundige iemand met kennis en ervaring op het gebied van soortspecifieke ecologie. Wat betreft de deskundigheidseisen wordt voldaan aan de eisen van opleiding en ervaring bij diverse organisaties op het gebied van soortenbescherming. Vos ecologisch onderzoek is aangesloten bij het Natuurnet; daar zijn ook andere bureaus te vinden.

De betaling gaat op basis van de geleverde inspanning, waarvan de verslaglegging in een helder en beknopt geschreven rapport, brief of memo kan plaatsvinden. In sommige gevallen vraag ik u om mij niet te benaderen, bijvoorbeeld als u verwacht dat ik naar een bepaalde uitkomst toeschrijf, als u het onderzoeksgebied van te voren verwoest of relevante sporen uitwist. Ook als u denkt dat een vleermuisonderzoek een kwestie is van een "dakpannetje lichten", vraag ik u verder te zoeken, want anders wordt u beslist teleurgesteld. De meeste narigheid wordt voorkomen door tijdig onderzoek te doen en een telefoontje in een vroeg stadium kost niets.