Contactinformatie

Vos Ecologisch Onderzoek
Altenaweg 22
9321 XE Peize
tel. 050 - 7503817

email: info apenstaartje vos-eo.nl

 

Privacyverklaring

Vos ecologisch onderzoek, gevestigd aan Altenaweg 22, 9321 XE te Altena, tel. 050-7503817, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Vos ecologisch onderzoek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voorletters, voor- en achternaam, aanspreekvorm, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer. Vos ecologisch onderzoek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- om diensten bij u af te leveren
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- het afhandelen van uw betaling
- verzenden van een eventuele nieuwsbrief, nieuwjaarsgroet, etc.
- Vos ecologisch onderzoek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Vos ecologisch onderzoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 7 kalenderjaren die nodig zijn in verband met de belastingwetgeving. Vos ecologisch onderzoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vos ecologisch onderzoek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info apenstaartje vos-eo.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vos ecologisch onderzoek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vos ecologisch onderzoek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vos ecologisch onderzoek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Vos ecologisch onderzoek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.