Maatwerk van ruimtegebruik en ecologie


Ecologisch onderzoek is onmisbaar als het gaat om:

- ruimtelijke ontwikkelingen
- het verbeteren van de omgevingskwaliteit
- het beheer van de omgeving
- het beheer van natuurgebieden
- het verbinden van natuurgebieden
- het ontwikkelen van nieuwe natuur
- het uitvoeren van regelgeving


Nog jonge eik, aangetast door zwam

Een nog jonge eik, waarvan de tak is verdwenen en de takaanzet door zwam is aangetast.

Een aanzienlijk deel van Nederland wordt intensief gebruikt voor landbouw, verstedelijking, bedrijventerreinen en infrastructuur. De dynamiek is hoog. Bomen worden vaak voortijdig gekapt, omdat het onderhoud teveel geld gaat kosten. Oude gebouwen worden gesloopt, en vervangen door nieuwe. Er is continue vernieuwing en verjonging. Daarom zijn elementen die een zekere ouderdom hebben, schaars. Deze oudere elementen hebben een belangrijke waarde voor flora en fauna. Denk aan vogels en vleermuizen die afhankelijk zijn van holten als nest of verblijfplaats. Denk aan planten, mossen, korstmossen en paddenstoelen die een al wat oudere en niet verstoorde bodem of ondergrond nodig hebben. Ook op andere manieren beïnvloedt het gebruik van de ruimte de flora en fauna.

Natuurgebieden kunnen meer dynamiek gebruiken

Hermeandering in een beekdal. Het uitgraven van meanders is nodig vanuit het waterbeheer. Vanuit de ecologie is het dichtgooien van de gekanaliseerde beek en sloten in het beekdal voldoende om te zorgen voor een meer natuurlijke waterhuidhouding.

In natuurgebieden is er te weinig dynamiek. De gebieden zijn vaak te klein om de natuurlijke waterhuishouding te herstellen en de invloed van natuurlijke grazers is klein. Vaak is er een omvormingsbeheer nodig om bijvoorbeeld tot een natuurlijker bos te komen. De druk vanuit de omgeving op de gebieden is groot. Om hiermee om te gaan, is het van belang de natuur in samenhang met de omgeving te beheren. Extensivering van omliggende landbouw, bijvoorbeeld door een biologische bedrijfsvoering kan de druk van het gebied halen, doordat de agrarische omgeving aantrekkelijker wordt voor recreatie en de uitstraling van vermestende stoffen en ontwatering afneemt. 

Vos Ecologisch Onderzoek brengt de ecologie in kaart, zodat bedrijven, beleidsmakers, beheerders en particulieren weten waar zij aan toe zijn. Dit bureau wordt geleid door Peter Vos (1979). Bij het uitvoeren van projecten voor verschillende organisaties heeft hij ervaring en deskundigheid opgedaan op het gebied van veldkennis en kennis van de regelgeving.